Integrity & Compliance Policy Centre

 

Кодекс деловой этики

сайт, Кодекс деловой этики


Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика

 

Политика В Отношении Подарков И Представительских Мероприятии

Политика В Отношении Подарков И Представительских Мероприятии

 

Антимонопольная политика

Антимонопольная политика

Приложение 1. Рекомендации касательно взаимоотношений с клиентами и 
                          поставщиками
Приложение 2. Рекомендации касательно взаимоотношений с конкурентами
Приложение 3. Рекомендации по работе с торгово-промышленными
                          ассоциациями и cтандартоустанавливающими организациями
Приложение 4. Рекомендации по работе с партнерами по совместным
                          предприятиям
Приложение 5. Общие положения по злоупотреблению доминирующим
                          положением
Приложение 6. Общие положения по взаимосвязи между антимонопольным
                          Законодательством и законодательством об 
                          интеллектуальной Собственности
Приложение 7. Рекомендации по надлежащим действиям в ходе внезапной
                          проверки Государственными органами контроля, надзора и
                          регулирования
Приложение 8. Общие положения касательно штрафных санкций и
                          механизмов контроля 3а исполнением законодательства

कृपया ध्यान दें: सभी सत्यनिष्ठा और अनुपालन दस्तावेज़ों का अनुवाद नहीं किया जाता है। कृपया अनुवाद न की गई नीतियों, फॉर्मों और दस्तावेज़ों के लिए अंग्रज़ी खंड देखें।

कृपया ध्यान दें: सभी सत्यनिष्ठा और अनुपालन दस्तावेज़ों का अनुवाद नहीं किया जाता है। कृपया अनुवाद न की गई नीतियों, फॉर्मों और दस्तावेज़ों के लिए अंग्रज़ी खंड देखें।आचार संिहता

आचार संिहता

 

रिश्वत और भ्रष्टाचार-रोधी नीति

रिश्वत और भ्रष्टाचार-रोधी नीति

 

उपहार और मनोरंजन नीति


उपहार और मनोरंजन नीति

 

वैश्विक व्यापारिक नियंत्रण नीति

वैश्विक व्यापारिक नियंत्रण नीति

 

की न्यास-रोधी नीति

की न्यास-रोधी नीति

परिशिष्ट 1 - ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों हेतु दिशानिर्देश
परिशिष्ट 2 - प्रतिस्पर्धियों के साथ संबंधों हेतु दिशानिर्देश
परिशिष्ट 3 - व्यापार संघों तथा मानक स्थापित करने वाले संगठनों में
                   सहभागिताहेतु दिशानिर्देश
परिशिष्ट 4 - संयुक् त उपक्रम साझेदारों के साथ व्यवहार हेतु दिशानिर्देश
परिशिष्ट 5 – प्रभुत्व के दुरुपयोग संबंधी दिशानिर्देश
परिशिष्ट 6 - न्यास-रोधी और बौद्धिक संपदा के बीच अन्योन्यक्रिया संबंधी
                  दिशानिर्देश
परिशिष्ट 7 – प्रभातकालीन छापों के समय व्यवहार हेतु दिशानिर्देश
परिशिष्ट 8 – दंड तथा प्रवर्तन संबंधी दिशानिर्देश

หมายเหตุ: เอกสารเรื่องความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามไม่ได้มีการแปลทุกฉบับ โปรดดูเอกสารฉบับภาษาอังกฤษสำหรับนโยบาย แบบฟอร์มและเอกสารที่ไม่มีฉบับแปล​

หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

 

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและความบันเทิง


นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและความบันเทิง

 

การควบคุมการค้าโลก

การควบคุมการค้าโลก

นโยบายการต่อต้านการผูกขาดของ

นโยบายการต่อต้านการผูกขาดของ

ภาคผนวก 1 - แนวทางปฏิบัติสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลาย
                      เออร์
ภาคผนวก 2 - แนวทางปฏิบัติสำหรับความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางธุรกิจ
ภาคผนวก 3 - แนวทางปฏิบัติเรื่องการเข้าร่วมในสมาคมการค้าและองค์กร
                       การกำหนด มาตรฐาน
ภาคผนวก 4 - แนวทางปฏิบัติสำหรับการติดต่อธุรกิจกับผู้ร่วมทุน
ภาคผนวก 5 - แนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้สถานะของการเป็นผู้มีอำนาจ
                       เหนือตลาดโดยมิชอบ
ภาคผนวก 6 - แนวทางปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการต่อต้านการผูก
                      ขาดและทรัพย์สิน ทางปัญญา
ภาคผนวก 7 - แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการกับการตรวจสอบสถานที่
ภาคผนวก 8 - แนวทางปฏิบัติเรื่องบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย

Xin Lưu Ý: Không phải mọi tài liệu Chính Trực & Tuân Thủ đều được dịch ra. Vui lòng tham khảo phần tiếng Anh để biết các chính sách, mẫu đơn và tài liệu chưa được dịch.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Chính Sách Chống Hối Lộ và Tham Nhũng

Chính Sách Chống Hối Lộ và Tham Nhũng

Chính Sách Về Quà Tặng Và Chiêu Đãi

Chính Sách Về Quà Tặng Và Chiêu Đãi

Chính Sách Kiểm Soát Thương Mại Toàn Cầu

Chính Sách Kiểm Soát Thương Mại Toàn Cầu

Chính Sách Chống Độc Quyền của

Chính Sách Chống Độc Quyền của

PhỤ LỤc 1 – HưỚng DẪn VỀ MỐi Quan HỆ VỚi Khách Hàng Và
                        Nhà Cung CẤp
PhỤ LỤc 2 – HưỚng DẪn VỀ MỐi Quan HỆ VỚi Các ĐỐi ThỦ
                       CẠnh Tranh
PhỤ LỤc 3 – HưỚng DẪn Tham Gia HiỆp HỘi Thương MẠi Và TỔ
                       ChỨc ThiẾt LẬp Tiêu ChuẨn
PhỤ LỤc 4 – HưỚng DẪn Giao Dịch Với Các ĐỐi Tác Liên Doanh
PhỤ LỤc 5 – HưỚng DẪn VỀ LẠm DỤng VỊ Trí ThỐng Lĩnh ThỊ
                       TrưỜng
PhỤ LỤc 6 – HưỚng DẪn VỀ Tương Tác GiỮa ChỐng ĐỘc QuyỀn
                       Và SỞ HỮu Trí TuỆ
PhỤ LỤc 7 – HưỚng DẪn VỀ GiẢi QuyẾt Các CuỘc TẤn Công
                       PhỦ ĐẦu
PhỤ LỤc 8 – HưỚng DẪn VỀ Hình PhẠt Và Thi Hành

 

Integrity Assurance Hotline

Flint Group is committed to honest, ethical, legal business conduct.

The Integrity Assurance Policy, and this confidential Hotline, provide a way for individuals to raise concerns about malpractice within our company without fear of dismissal or retaliation while at the same time helping Flint Group deal with the concerns properly and efficiently